Alla kapitel

Kapitel 15

Kvalitetssäkring av FAIR-processen

FAIR-projektet syftar till att etablera en ny standard för rekrytering, en standard som är framtidsanpassad och inkluderande. Processen är utformad i ett antal steg för att säkra att fokus i rekryteringsprocessen ligger på behoven av kompetens och inte styrs av ovidkommande och begränsande hänsynstaganden som rör exempelvis kön, etnicitet och sexuell läggning.

För att lyckas med syftet med en FAIR rekryteringsprocess räcker det inte med att processen omfattar arbetssteg och arbetssätt som tydliggör hur man skall arbeta. Lika viktigt är metoder och arbetssätt för att löpande kunna följa och analysera hur processens olika arbetssteg har tillämpats och vilka resultat detta har lett till.

Läs hela kapitlet här

Att ladda ner (pdf): Kap 15 – Kvalitetssäkring – Enkät till sökande som deltagit i urval
Att ladda ner (pdf): Kap 15 – Kvalitetssäkring – Enkät till sökande som svarat på annonsen
Att ladda ner (pdf): Kap 15 – Kvalitetssäkring – Frågeformulär för genomförande